Informatie over de verlengingen activiteiten A en B in SectorplanPlus 2022-2023 (variant 1 en 2)

2 mei 2024

Voor organisaties die deelnemen aan variant 1 of 2 in SectorplanPlus 2022-2023 was het mogelijk om registraties onder activiteit A en B te verlengen tot en met 31 augustus 2024. De aanleiding hiervoor was het besluit van het ministerie van VWS om extra budget vrij te maken en zodoende de subsidiabele periode met een jaar te verlengen. Organisaties die voor 1 oktober 2023 de einddatum van de te verlengen activiteiten A en B hebben aangepast naar de verwachte einddatum hebben hier aanspraak op gemaakt. Dit heeft voor deze organisaties geleid tot een extra gereserveerde subsidie.

Om deze extra gereserveerde subsidie voor variant 1 en 2 in het portal toe te voegen, is het vereist dat er een aanpassing wordt gedaan in het portal. Er is namelijk sprake van zowel de reeds gereserveerde subsidie voor de oorspronkelijke subsidieperiode (variant 1 van 22 augustus 2022 en variant 2 van 30 september 2022 t/m 31 augustus 2023) als van een tweede gereserveerde subsidie voor de verlenging (1 september 2023 t/m 31 augustus 2024). Het ministerie van VWS financiert deze subsidieperioden vanuit twee verschillende budgetten. Dit vraagt om een technische aanpassing van het portal. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen.

Tot die tijd is het voor organisaties helaas niet mogelijk om in het portal inzicht te krijgen in de gereserveerde subsidie van de verlengde subsidieperiode. Wel hebben de regionale projectleiders per organisatie precies in beeld of en zo ja wat de extra gereserveerde subsidie bedraagt. Zodoende geven voor nu daarom het advies om bij vragen hierover contact op te nemen met uw regionale projectleider.