DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de beheerders kunnen echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Deze website is een uitgave van RegioPlus ten behoeve van SectorplanPlus.

PRIVACY NOTITIE

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers verwijzen wij u naar onze privacy notitie.

  

PRIVACYVERKLARING GEBRUIKERS WEBPORTAL

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers binnen dit webportal toe.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het aanmaken van een account in het verantwoordingsportal van het SectorplanPlus voert een contactpersoon de volgende persoonsgegevens in, welke vervolgens worden geregistreerd in het webportal:

 • Naam contactpersoon;
 • E-mailadres contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • Mobiel telefoonnummer contactpersoon (optioneel).

 

De grondslag voor deze gegevensverwerking is tweeledig: enerzijds het geven van toestemming aan RegioPlus en anderzijds gerechtvaardigde belangen. De basis van de verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Om deze toestemming wordt gevraagd bij de eerste keer dat een gebruiker inlogt op het webportal. Gebruikers zijn te allen tijde gerechtigd om deze toestemming terug te trekken. Dit kan middels het indienen van een verzoek bij het Shared Service Center (zie ‘Contact’).

Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarin er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Zo is het voor RegioPlus en de 12 samenwerkende werkgeversorganisaties in het kader van fraudebestrijding van wezenlijk belang dat er altijd een auditspoor blijft bestaan. Dit betekent dat, hoewel gegevens zoveel mogelijk worden geanonimiseerd, handelingen in het portal gekoppeld blijven aan een (al dan niet geanonimiseerde) gebruikersaccount. Daarnaast hebben RegioPlus en de veertien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties er belang bij dat er per deelnemende arbeidsorganisatie minimaal één contactpersoon met actuele contactgegevens in het systeem staat voor de verdere afwikkeling van het SectorplanPlus.

 

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Om de privacy van gebruikers optimaal te beschermen worden bij verwerking van persoonsgegevens altijd de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De verwerking van persoonsgegevens wordt altijd zoveel mogelijk tot een minimum beperkt;
 • De persoonsgegevens worden enkel verwerkt met het doel zoals omschreven in deze privacyverklaring;
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot de in deze verklaring genoemde persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen;
 • Verwerking van persoonsgegevens vindt enkel binnen de Europese Unie plaats;
 • Alle verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?

Binnen het SectorplanPlus zijn er verschillende partijen en rollen die toegang hebben tot de persoonsgegevens. Concreet gaat het om de volgende rollen en partijen:

 • De beheerder(s) van het digitale verantwoordingsportaal;
 • De verantwoordelijke medewerkers van de regionale werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus;
 • De projectleiding van het SectorplanPlus;
 • De medewerkers van het Shared Service Center (SSC) van RegioPlus.

 

Het is mogelijk dat externe partijen worden ingehuurd om deze rollen (deels) te vervullen en daarmee toegang krijgen tot de in deze privacyverklaring genoemde gegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Contact

Indien u een verzoek, klacht of vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze richten aan het Shared Service Center van RegioPlus: ssc@regioplus.nl.

Wijzigingen privacybeleid

RegioPlus behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijden aan te passen. Bekijk daarom deze privacyverklaring regelmatig.