Portal voor aanvragen vervolgsubsidie SectorplanPlus augustus open

Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 voor komend studiejaar geopend. Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. De uitvoering hiervan wordt, net als de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus. Van 1 augustus tot en met 20 augustus 2023 kunnen arbeidsorganisaties pro forma aanvragen indienen. Vervolgens is er tot en met 30 september 2023 de tijd om de aanvragen aan te laten passen.  

Aan de basis van het bewezen succesvolle financieringsinstrument SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 liggen het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW). Het programma TAZ beoogt een transitie in gang te zetten richting het anders organiseren van werk in zorg en welzijn om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te garanderen. Ook het IOW heeft als doel meer en anders op te leiden, zodat tegemoet wordt gekomen aan de toenemende zorgvraag in de wijkverpleging.

Aanvraagperiode subsidie
In overleg met VWS is de aanvraagperiode nu vastgesteld op drie weken. Dit betekent dat de subsidie in de periode van 1 tot en met 20 augustus kan worden aangevraagd voor uiteenlopende opleidingsactiviteiten. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën. Onder activiteit A vallen BBL en derde leerweg trajecten, onder B valt HBO duaal, deeltijd en Associate Degree en onder activiteit C vallen trajecten voor training en ontwikkeling van minimaal 3 uur.

Subsidiabele periode
De subsidiabele periode loopt in beginsel van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024. Voor activiteit A en B geldt dat trajecten subsidiabel zijn vanaf de start van het schooljaar 2023-2024 op 21 augustus 2023. Dat betekent dat de daadwerkelijke eerste schooldag niet voor 21 augustus 2023 mag plaatsvinden. Voor activiteiten onder C geldt dat ze subsidiabel zijn van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024, de opleiding mag niet voor deze datum gestart zijn.

Opslagen voor samenwerking
Hoewel deze  regeling in de basis hetzelfde is als die van 2022-2023, geldt een belangrijke toevoeging dat deze regeling voorsorteert op het TAZ instrumentarium en uitvoering geeft aan het IOW. Hierin speelt samenwerking tussen arbeidsorganisaties een belangrijke rol zodat betere mogelijkheden ontstaan om (nieuwe) medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Om de benodigde samenwerking te stimuleren zijn aan deze verlengde regeling opslagen toegevoegd voor samenwerking-TAZ en samenwerking-IOW.

Begin met inventariseren
Volgende week publiceren we via dit kanaal het programma van eisen voor de subsidieaanvraag. Hierin worden alle details en voorwaarden opgenomen. Voor een effectief en efficiënt proces adviseren we arbeidsorganisaties om nu al te inventariseren hoeveel deelnemers beogen te beginnen met opleidingsactiviteiten in het komende, nieuwe schooljaar. En welke samenwerkingen rond opleiden ingediend kunnen worden voor een opslag.